Цели

Целите  на Сдружението са:

 1. Изграждане, утвърждаване и развитие на регионална долина за дълбокотехнологични иновации като ключов компонент от стремежа на Новата европейска програма за иновации в Европейския съюз.
 2. Да създаде процъфтяваща екосистема от предприемачи, изследователи и инвеститори, които да си сътрудничат и да споделят своите знания и опит в областта на дълбоките технологии.
 3. Да насърчава дълбокотехнологичните иновации, които се основават на авангардна наука, технологии и инженерство, които често съчетават напредъка във физическата, биологичната и цифровата сфера и имат потенциала да осигурят решения, водещи до промени, в контекста на глобалните предизвикателства.
 4. Да подкрепя научните изследвания, като обединява най-добрите изследователи, предприемачи и инвеститори, като се създаде култура на сътрудничество, разнообразие и експериментиране, чрез което да бъдат разработени нови идеи и технологии, които да стимулират икономическия растеж и да разрешават глобалните предизвикателства  чрез обединяване на заинтересовани страни в региона от различни сектори и дисциплини
 5. Да създаде предпоставки за изграждане мрежа от университети и промишлеността в региона, както и с участието на научно-изследователските и технологичните инфраструктури – жизненоважен канал за създаването, оползотворяването и разпространението на нови знания.
 6. Да стимулира инвестирането в научноизследователска и развойна дейност и насърчаване на експериментирането и поемането на риск, който ще осигури ресурси и финансиране за стартиращи фирми и изследователи за изследване на нови идеи и дълбоки технологии.
 7. Да стимулира мерки за превръщане на висшите училища в двигатели на регионалните иновации.
 8. Да осигурява подкрепа в търсенето на достъп до финансиране чрез различни източници, включително европейски програми, фирми за рисков капитал, бизнес ангели, национални субсидии и др.
 9. Да създаде среда, в която най-ярките умове в региона да се обединят, за да разработят и комерсиализират разрушителни технологии, които имат потенциала да създават нови пазарни ниши и да променят света.
 10. Да подкрепя създаването на живи лаборатории и инкубатори, например за свързване на новатори и представители на публичните администрации с цел предоставяне на иновативни решения в области на обществените потребности.
 11. Да подпомага междусекторната мобилност, висшето образование, научноизследователската и технологичната инфраструктура и институциите за обучение, за да се ангажират по-ефективно с регионални и международни партньори в промишлеността. 
 12. Да провежда инициативи за привличане и задържане на най-добрите таланти – най-добрите и умни изследователи, предприемачи и инвеститори от цял свят, като им осигури достъп до изследователски съоръжения, наставничество и възможности за финансиране, с което да им помогне да развият и комерсиализират своите иновации.
 13. Да изготвя схеми за новосъздадени предприятия, с които се насърчават политики, които ще благоприятстват новосъздадените предприятия и ще улеснят достъпа до таланти, включително до международни таланти.
 14. Да спомага за задълбочаването на международните партньорства, разнообразяването на търговските отношения и използването на отвореността и привлекателността на единния пазар на ЕС.
 15. Да създаде схема за предприемачество и лидерство на жените за включването им в иновативни проекти и достъп до ресурси, чрез които да реализират своите идеи и подобряване на видимостта на жените в иновационния сектор, както и насърчаване на общественото призвание за техния принос към напредъка и развитието на иновациите.
 16. Да стимулира, насърчава и защитава интересите на иновативните предприятия и научноизследователски организации в региона чрез ефективно застъпничество, комуникации, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за дълбокотехнологичните иновации.
 17. Да създаде условия на висшите училища, научни организации и иновативни предприятия в региона за интернационализация с индийски дълбокотехнологични фирми и научноизследователски организации чрез меморандуми за партньорства и прилагане на най-новите достижения в областта на дълбоките иновации.

Средства за постигане на целите

 1. Организиране на кръгли маси, конференции, семинари, уебинари по проблеми, свързани с дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации за насърчаване на отворената комуникация и споделянето на знания.
 2. Провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с широк обхват на приложение и акцент в сферата на дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации.
 3. Създаване на обвързана екосистема чрез меморандуми за сътрудничество за следващите няколко години, с планиране на дейността на Сдружението и с финансиране от присъединителните фондове и грантове от ЕС, както и достъп на Фондациите до нарастващата дарителска дейност от ЕС и Индия.
 4. Организиране и развитие на нови дейности с актуална значимост, свързани с дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации , лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз, както и чрез дарителската дейност на благотворителните фондове в ЕС и Индия.
 5. Предприемане на действия за привличане и задържане на таланти в региона чрез дейности, които ще гарантират развитието и потока на важни таланти в областта на дълбоките технологии в рамките на региона, страната и ЕС, като цяло.
 6. Сътрудничество с индийския опит в областта на дълбоките иновации, включително и нетрадиционно на основа на трайните контакти на „Пловдив Тех Парк“ АД със сключени меморандуми за сътрудничество, франчайзи и съвместни конференции, предимно с индийски организации, като създадения проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, БИТ Форум „Махатма Ганди“, ИТ Уни „Махатма Ганди“ и сдружаване, насочено за създаване по подобие на „Силиконовата долина“ на вече създадени иновативни територии (долини) в Индия – Бангалор и Чандигарх, с любезната подкрепа на посланиците на двете страни.
 7. Създаване на стратегия за изграждане на промишлени клъстери, като основа на съвместното ползване на научноизследователски инфраструктури, висши училища, научноизследователски и технологични организации и промишлеността.
 8. Организиране на фестивал на талантите, на който да се осъществява връзка между студенти и новосъздадени предприятия, подкрепа на създаването на инкубатори във висшите училища в региона и нови инициативи за новатори в училище.

Предмет на допълнителна стопанска дейност

 1. Разработване или изпълнение на проекти и програми, организиране и провеждане на обучения, събеседвания, кръгли маси, семинари, конференции и други мероприятия относно дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации.
 2. Дейности в подкрепа за обучение във висшите училища в региона, включително участие в алианси на европейските университети, предприятия и центрове за научни изследвания и иновации, които да включват обучение на специалисти в области като науката за данните, изкуствения интелект (ИИ), киберсигурността и квантовите технологии в подкрепа на бъдещото внедряване на такива технологии във всички икономически сектори.
 3. Дейности за признание на значението на професионалното образование и обучение — подкрепа на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които са висококачествена среда за иновациите в целия ЕС и в рамките на регионите, включително чрез услуги като клъстери и бизнес инкубатори за новосъздадени предприятия, наред с предприемачески инициативи за участниците.
 4. Разработване на анализи и доклади за състоянието на дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации в България и Европа.
 5. Издаване и разпространение  периодични и непериодични издания и онлайн медия.