За нас

„ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ – ПЛОВДИВ“ (ДДТИ-Пловдив) е учредено като сдружение в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 06.04.2023г.
Сдружение „ДДТИ-Пловдив” развива регионална иновационна екосистема в Южен централен район на Република България като ключов компонент от стремежа на Новата европейска програма за иновации в Европейския съюз.

Инициатори за учредяване на сдружение „Долината на дълбоките технологични иновации – Пловдив“ са „Пловдив Тех Парк“ АД, „Корпорация за технологии и иновации“ АД и „ИТ Академия“ АД.
Към настоящия момент членове на сдружението са над 80 юридически и физически лица: научноизследователски организации, изследователи, предприемачи, инвеститори и иновативни старт-ъпи от Пловдив и региона. Иновационната екосистема се изгражда по модела на четворната спирала на иновациите с четирите основни участници: университети, индустрия, държавни органи и гражданското общество, при който модел става дума за преминаване от икономика на знанието към икономика на обществото.

ЩО Е ТО ДЪЛБОКИ ТЕХНОЛОГИИ ?
Според Европейския институт за иновации и технологии (EIT) дълбока технология (Deep Tech) е класификация на институция, организация или стартираща компания, чиято дейност е да предоставя напреднали и нововъзникващи технологични решения за дълбоки обществени предизвикателства. Те представляват научни или инженерни предизвикателства, изискващи продължителни изследвания и разработки и големи капиталови инвестиции преди успешна комерсиализация.
Според Европейската комисия целта на дълбокотехнологичните иновации е да предоставят конкретни решения на обществени проблеми, чийто източник е дълбокото взаимодействие между най-новите научни и технологични постижения и дълбокото въздействие в целевите области на приложение.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ (EIT) ПРЕДЛАГА СПИСЪК ОТ ПЕТНАДЕСЕТ СЕКТОРА НА ДЪЛБОКИ ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО СЛЕДВА:
1. Advanced Computing / Quantum Computing
2. Advanced Manufacturing
3. Advanced Materials
4. Aerospace, Automotive and Remote Sensing
5. Artificial Intelligence and Machine Learning, including Big Data
6. Biotechnology and Life Sciences
7. Communications and Networks, including 5G
8. Cybersecurity and Data Protection
9. Electronics and Photonics
10. Internet of Things, W3C, Semantic Web
11. Robotics
12. Semiconductors (microchips)
13. Sustainable Energy and Clean Technologies
14. Virtual Reality, Augmented Reality, Metaverse
15. Web 3.0, including Blockchain, Distributed Ledgers, NFTs

Иновациите в дълбоките технологии често са радикални, могат да разрушат съществуващи пазари и да създадат нови пазарни ниши.
Почти всеки стартиращ бизнес се представя като технологичен, но компания, продаваща традиционен продукт или услуга, внедряваща съществуваща технология (като комерсиална интернет платформа), не е еквивалент на действителен технологичен и научен прогрес с корпоративни последици. За да се разграничи едно явление от друго, е измислен терминът „дълбоки технологии“.
Deep Тech е технология, която се основава на авангардни научни постижения и открития и се характеризира с необходимостта да останете начело на технологиите чрез постоянно взаимодействие с нови идеи и резултати от лабораториите. Дълбоките технологии се различават от „високите технологии“, които се отнасят само до интензивността на научноизследователската и развойна дейност.

Подкрепа от университети и изследователски организации:
На 19 юни 2023 г. „ДДТИ-Пловдив“ получи писмо за подкрепа от Университета по хранителни технологии, Пловдив – уникален академичен център за обучение и изследвания в хранителните науки и технологии – единствен на Балканите.
На 4 юли 2023г. беше подписан Меморандум за стратегическо партньорство между Сдружение „Долина за дълбокотехнологични иновации-Пловдив“ и “Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив” (ИККХ).
На 31 юли 2023г. „ДДТИ-Пловдив“ получи писмо за подкрепа от Ректора на Аграрен Университет – Пловдив.
На 11 септември 2023г. беше подписан Меморандум за стратегическо партньорство между Сдружение „Долина за дълбокотехнологични иновации-Пловдив“ и Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите.

Проектът „Долината на дълбоките технологични иновации – Пловдив” е подкрепен от ръководителите на Технически университет София – Филиал Пловдив, Институт по зеленчукови култури „Марица”, Институт по овощарство – Пловдив, Енергийна агенция Пловдив, Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов” – Пловдив и много други научни и научно-приложни организации в Пловдивска област.

Подкрепа от Европейски, държавни и местни власти и работодателски организации:
На 28 април 2023 г. регионалният проект за развитие на „Долината на дълбоките технологични иновации – Пловдив“ в Южен централен регион на Република България беше подкрепен от Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България – най-голямата работодателска организация В България.
На 9 юни 2023г. “Долина за дълбокотехнологични иновации-Пловдив” получи писмо за подкрепа от Областния Управител на Област Пловдив г-н Ангел Стоев и беше подписан Меморандум за стратегическо сътрудничество между Областна администрация и ДДТИ-Пловдив.
На 18 юли 2023г. „ДДТИ-Пловдив“ получи писмо за подкрепа от Кмета на Община Пловдив и Председател на Съвета за развитие на Южен Централен Район на Република България.
На 7 август 2023г. „ДДТИ-Пловдив“ получи писмо за подкрепа от Министъра на иновациите и растежа г-жа Милена Стойчева.

На 14 септември 2023 г. сдружение “ДДТИ-Пловдив” организира Международна конференция в Международен панаир Пловдив „Новата вълна от дълбокотехнологични иновации в ЕС“, като участниците в конференцията бяха поздравени с поздравителни адреси от Президента на Република България г-н Румен Радев и от Вицепремиера и Министър на външните работи г-жа Мария Габриел.

На 10.10.2023г. сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив” постигна успех в предварителната процедура и Южен Централен район на Република България беше включен на Европейската карта на регионите изявили интерес да изградят регионална иновативна долина и да създават партньорства с други долини.
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda/new-european-innovation-agenda-roadmap/regional-innovation-valleys-matchmaking-map

На 16.11.2023г. представители на „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“ бяха официални гости на среща с Европейския комисар Илиана Иванова по въпроси, свързани с изграждането на регионалните иновационни долини по Новата Европейска програма за иновации, която стартира през 2022г. Еврокомисарят отбеляза, че за нея са изключително важни подобни срещи на регионално ниво.
Еврокомисар Илиана Иванова изрази мнение, че развитието на регионалните иновационни долини е бъдещето, защото дори силните иноватори не могат да бъдат конкурентни на международната сцена самостоятелно, а трябва да работят заедно.

Цели

Целите  на Сдружението са:

1. Изграждане, утвърждаване и развитие на регионална долина за дълбокотехнологични иновации като ключов компонент от стремежа на Новата европейска програма за иновации в Европейския съюз.
2. Да създаде процъфтяваща екосистема от предприемачи, изследователи и инвеститори, които да си сътрудничат и да споделят своите знания и опит в областта на дълбоките технологии.
3. Да насърчава дълбокотехнологичните иновации, които се основават на авангардна наука, технологии и инженерство, които често съчетават напредъка във физическата, биологичната и цифровата сфера и имат потенциала да осигурят решения, водещи до промени, в контекста на глобалните предизвикателства.
4. Да подкрепя научните изследвания, като обединява най-добрите изследователи, предприемачи и инвеститори, като се създаде култура на сътрудничество, разнообразие и експериментиране, чрез което да бъдат разработени нови идеи и технологии, които да стимулират икономическия растеж и да разрешават глобалните предизвикателства  чрез обединяване на заинтересовани страни в региона от различни сектори и дисциплини
5. Да създаде предпоставки за изграждане мрежа от университети и промишлеността в региона, както и с участието на научно-изследователските и технологичните инфраструктури – жизненоважен канал за създаването, оползотворяването и разпространението на нови знания.
6. Да стимулира инвестирането в научноизследователска и развойна дейност и насърчаване на експериментирането и поемането на риск, който ще осигури ресурси и финансиране за стартиращи фирми и изследователи за изследване на нови идеи и дълбоки технологии.
7. Да стимулира мерки за превръщане на висшите училища в двигатели на регионалните иновации.
8. Да осигурява подкрепа в търсенето на достъп до финансиране чрез различни източници, включително европейски програми, фирми за рисков капитал, бизнес ангели, национални субсидии и др.
9. Да създаде среда, в която най-ярките умове в региона да се обединят, за да разработят и комерсиализират разрушителни технологии, които имат потенциала да създават нови пазарни ниши и да променят света.
10. Да подкрепя създаването на живи лаборатории и инкубатори, например за свързване на новатори и представители на публичните администрации с цел предоставяне на иновативни решения в области на обществените потребности.
11. Да подпомага междусекторната мобилност, висшето образование, научноизследователската и технологичната инфраструктура и институциите за обучение, за да се ангажират по-ефективно с регионални и международни партньори в промишлеността.
12. Да провежда инициативи за привличане и задържане на най-добрите таланти – най-добрите и умни изследователи, предприемачи и инвеститори от цял свят, като им осигури достъп до изследователски съоръжения, наставничество и възможности за финансиране, с което да им помогне да развият и комерсиализират своите иновации.
13. Да изготвя схеми за новосъздадени предприятия, с които се насърчават политики, които ще благоприятстват новосъздадените предприятия и ще улеснят достъпа до таланти, включително до международни таланти.
14. Да спомага за задълбочаването на международните партньорства, разнообразяването на търговските отношения и използването на отвореността и привлекателността на единния пазар на ЕС.
15. Да създаде схема за предприемачество и лидерство на жените за включването им в иновативни проекти и достъп до ресурси, чрез които да реализират своите идеи и подобряване на видимостта на жените в иновационния сектор, както и насърчаване на общественото призвание за техния принос към напредъка и развитието на иновациите.
16. Да стимулира, насърчава и защитава интересите на иновативните предприятия и научноизследователски организации в региона чрез ефективно застъпничество, комуникации, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за дълбокотехнологичните иновации.
17. Да създаде условия на висшите училища, научни организации и иновативни предприятия в региона за интернационализация с индийски дълбокотехнологични фирми и научноизследователски организации чрез меморандуми за партньорства и прилагане на най-новите достижения в областта на дълбоките иновации.

Средства за постигане на целите

1. Организиране на кръгли маси, конференции, семинари, уебинари по проблеми, свързани с дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации за насърчаване на отворената комуникация и споделянето на знания.
2. Провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с широк обхват на приложение и акцент в сферата на дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации.
3. Създаване на обвързана екосистема чрез меморандуми за сътрудничество за следващите няколко години, с планиране на дейността на Сдружението и с финансиране от присъединителните фондове и грантове от ЕС, както и достъп на Фондациите до нарастващата дарителска дейност от ЕС и Индия.
4. Организиране и развитие на нови дейности с актуална значимост, свързани с дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации , лекции и дискусии по технологичното развитие на фирмите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз, както и чрез дарителската дейност на благотворителните фондове в ЕС и Индия.
5. Предприемане на действия за привличане и задържане на таланти в региона чрез дейности, които ще гарантират развитието и потока на важни таланти в областта на дълбоките технологии в рамките на региона, страната и ЕС, като цяло.
6. Сътрудничество с индийския опит в областта на дълбоките иновации, включително и нетрадиционно на основа на трайните контакти на „Пловдив Тех Парк“ АД със сключени меморандуми за сътрудничество, франчайзи и съвместни конференции, предимно с индийски организации, като създадения проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, БИТ Форум „Махатма Ганди“, ИТ Уни „Махатма Ганди“ и сдружаване, насочено за създаване по подобие на „Силиконовата долина“ на вече създадени иновативни територии (долини) в Индия – Бангалор и Чандигарх, с любезната подкрепа на посланиците на двете страни.
7. Създаване на стратегия за изграждане на промишлени клъстери, като основа на съвместното ползване на научноизследователски инфраструктури, висши училища, научноизследователски и технологични организации и промишлеността.
8. Организиране на фестивал на талантите, на който да се осъществява връзка между студенти и новосъздадени предприятия, подкрепа на създаването на инкубатори във висшите училища в региона и нови инициативи за новатори в училище.

Предмет на допълнителна стопанска дейност

1. Разработване или изпълнение на проекти и програми, организиране и провеждане на обучения, събеседвания, кръгли маси, семинари, конференции и други мероприятия относно дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации.
2. Дейности в подкрепа за обучение във висшите училища в региона, включително участие в алианси на европейските университети, предприятия и центрове за научни изследвания и иновации, които да включват обучение на специалисти в области като науката за данните, изкуствения интелект (ИИ), киберсигурността и квантовите технологии в подкрепа на бъдещото внедряване на такива технологии във всички икономически сектори.
3. Дейности за признание на значението на професионалното образование и обучение — подкрепа на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които са висококачествена среда за иновациите в целия ЕС и в рамките на регионите, включително чрез услуги като клъстери и бизнес инкубатори за новосъздадени предприятия, наред с предприемачески инициативи за участниците.
4. Разработване на анализи и доклади за състоянието на дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации в България и Европа.
5. Издаване и разпространение периодични и непериодични издания и онлайн медия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Управителен орган на Сдружение „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“ е Управителният съвет, който се състои тринадесет членове.
Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
Сдружението се представлява пред трети лица от:
1. Димитър Гишин – Председател на Управителния съвет
2. Венелин Йорданов – Изпълнителен директор
3. Ангел Ангелов – Главен секретар

НАУЧЕН СЪВЕТ:
Научният съвет е орган, който подпомага дейността на Управителния съвет при постигане целите на сдружението.
Към настоящия момент Научният съвет се състои от дванадесет водещи научни дейци в своята област с Председател Проф. Д-р Владислав Попов

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
Регионалният координационен съвет е организационен орган на сдружението.
Регионалният координационен съвет се избира от Общото събрание и се състои от петнадесет физически лица.
Областните управители на областите от Южен Централен район на Република България – Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян са членове на Регионалния координационен съвет по право.
Регионалният координационен съвет определя насоките за работа на Управителния съвет; Разработва и приема стратегии за развитие на иновациите в региона и подпомага разработването на дългосрочни и краткосрочни планове за иновации; Извършва оценка и подбор на иновационни проекти за финансиране; Извършва мониторинг на напредъка и ефективността на програмите и проектите, предприети от сдружението; Разработва политики, насочени към насърчаване на иновациите в региона; Взаимодейства с общинските, областните и националните власти за подпомагане на иновационните усилия и т.н.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Контролен орган на Сдружението е Контролния съвет, който се състои от шест членове.
Контролният съвет проверява дейността на сдружението и отчита своята работа пред Общото събрание.
Председател на Контролния съвет е Д-р ик. инж. Петър Нейчев