Членство в сдружение “ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ - ПЛОВДИВ”

Членуването в сдружение “ДОЛИНА ЗА ДЪЛБОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ – ПЛОВДИВ” е доброволно. Членове на сдружението трябва да имат отношение към целите, които сдружението си поставя и дейностите, включени в предмета му на дейност.
Приемането на нови членове се извършва с решение Общото събрание по предложение на Управителния съвет, въз основа на подадената от кандидата писмена молба. Молбата се депозира на адреса на управление на Сдружението или на електронната поща (e-mail) на Сдружението: info@plovdivinnovalley.eu

Всички членове на сдружението имат равни права и задължения. Всеки член на сдружението има право на един глас.
Правото на глас се упражнява лично или чрез изрично упълномощен представител.
Членовете на сдружението имат следните права:
– активно да участват в дейността на сдружението;
– да избират и да бъдат избирани в управителните му органи;
– при поискване да получават информация за дейността на сдружението и за състоянието на неговата отчетност;
– да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му – създадения социален капитал на мрежата, както и от възможностите на колаборацията.

Членовете на сдружението са длъжни:
– да спазват разпоредбите на уставa на сдружението, решенията на Общото събрание и Управителния съвет и всички вътрешни актове с обвързващо действие;
– да съдействат за постигане на целите, формулирани в чл. 2 от устава;
– да защитават престижа на сдружението;
– да направят определените в устава встъпителни имуществени вноски.