Дълбоките технологии (Deep Tech) и Долините за Дълбокотехнологични Иновации в Европа (ИИ проучване)

1. Може ли Европа да бъде световен лидер в новата вълна от дълбоко технологични иновации?

Европа е сред най-бързо развиващите се региони по отношение на частните капиталови инвестиции. Но независимо от това броят на разрастващите се технологични предприятия в ЕС е значително по-малък от този в САЩ и Китай, а финансирането за разрастване изостава от това за новосъздадените предприятия. Редица фактори задържат напредъка на ЕС. Традиционните банкови продукти като заеми, кредитни линии и банкови овърдрафти продължават да бъдат основният източник на външно финансиране за европейските предприятия.

Освен това ЕС не разполага с големи фондове за рисков капитал (РК), които желаят да запишат големи стойности на сделките в сравнение с тези в САЩ и Китай.

Създаването на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ) позволява на най-обещаващите новосъздадени предприятия в областта на дълбоките технологии в Европа да получат допълнителна подкрепа за разрастване на техните революционни иновации чрез уникално съчетаване на публични безвъзмездни средства и инвестиции в „търпелив“ капитал чрез фонда на ЕСИ. Очаква се фондът да се превърне в най-големия дълбокотехнологичен инвеститор на ранен етап в Европа: мобилизиране на бюджет от 10 милиарда евро, за да може ЕСИ да привлече 30 до 50 милиарда евро от други частни инвеститори.

Дълбокoтехнологичните иновации изискват големи обеми от „търпелив“ капитал, тъй като по принцип съответните дружества отбелязват липса на установени потоци от приходи и обезпечени парични потоци, притежават богата интелектуална собственост (ИС), но разполагат с малко материални обезпечения и ще се нуждаят от време, за да разгърнат резултатите си както по отношение на продаваемите продукти, така и по отношение на финансовата възвръщаемост.

Целта е с новата иновационна програма на Европейската комисия да инвестира в създаването на 100 регионални иновационни долини.

2. Политика на ЕС в областта на технологиите и иновациите
Европа има дълга и славна история в областта на иновациите и е в оптимална позиция да има водеща роля в тази вълна от дълбокотехнологични иновации поради силната промишлена база на Европа и все по-динамичната екосистема за новосъздадени предприятия. Чрез дълбокотехнологичните иновации се създават физически продукти, а не чисто софтуерни услуги, поради което те често се възползват от силни партньорства с водещи отрасли. Партньорствата, насърчавани между предприятията и изследователите чрез програми на ЕС, наред с политики като новата промишлена стратегия и свързаните с нея инициативи, като например европейския законодателен акт за интегралните схеми, дават възможност за разработване на силни предложения на ЕС и вериги за създаване на стойност в сектори, основаващи се на дълбоките технологии.

Европа може да бъде световен лидер в настоящата вълна от дълбокотехнологични иновации, като положи съгласувани усилия, които мобилизират разнообразните ѝ таланти, интелектуални активи и промишлен капацитет. По-специално държавите членки и регионите се насърчават да се основават на предложенията и да работят с Комисията и заинтересованите страни за мобилизиране на инвестиции, осигуряване на благоприятни рамкови условия и провеждане на съществени реформи.

Подтиквани от съображения за по-кръгова, цифровизирана и ресурсно ефективна икономика, от пандемията или от агресията на Русия срещу Украйна, предприятията ще трябва да изградят нов капацитет и да намерят ползващи се с доверие партньори с цел изграждане на устойчивост на веригата на доставки, разработване на нови търговски възможности и сътрудничество предвид все по-международния характер на иновациите. „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ и други програми и политики на ЕС последователно подкрепят такова сътрудничество с доверени партньори, включително чрез споразумения за асоцииране. Съобщението относно глобалния подход към научните изследвания и иновациите осигурява подобрена рамка за развитие на това сътрудничество. Освен това в новата стратегия на ЕС за глобална свързаност, Глобалния портал (Global Gateway) и в съобщението относно прегледа на търговската политика се подчертава значението на задълбочаването на международните партньорства, разнообразяването на търговските отношения и използването на отвореността и привлекателността на единния пазар на ЕС.

3. Регионални долини за дълбокoтехнологични иновации в ЕС
Европейската комисия определи като водеща инициатива ускоряването и укрепването на иновациите в европейските екосистеми за иновации в ЕС и преодоляването на различията в областта на иновациите.

Тази водеща инициатива има за цел да ускори иновациите и да отключи високи постижения в ЕС чрез различни инструменти. Тя е съсредоточена върху създаването на основа за възникването на свързани регионални „долини за иновации“ в целия ЕС, по-специално с участието на региони с по-ниски резултати в областта на иновациите, като се разчита на стратегически области на регионални силни страни и специализиране в подкрепа на ключовите приоритети на ЕС.

Действието ще бъде стартирано до края на 2023 г. и по него ще бъдат определени до 100 региона, които се ангажират да подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дълбоките иновации, свързани с ключови приоритети на ЕС. Действието ще се основава на стратегиите за интелигентно специализиране и, когато е приложимо, на участието в партньорствата за регионални иновации (ПРИ) 71 – пилотно начинание със 74 територии на ЕС (включително 63 региона от ниво 2 по NUTS), чието начало беше поставено от Европейската комисия и Европейския комитет на регионите през април 2022 г.

С финансиране в размер на 100 милиона евро от програма „Хоризонт Европа“ и 70 милиона евро от инструмента за междурегионални инвестиции в иновации (I3) по линия на ЕФРР ще бъде предоставена подкрепа за дейности по междурегионално сътрудничество, които включват сътрудничество между поне един регион с по-ниска степен на иновации и друг с по-висока степен на иновации. Подкрепяните действия биха могли да включват навлизане на научните изследвания на пазара, подпомагане на дружествата при разширяването на техните идеи, както и внедряване и демонстриране на дълбоки технологии в реална среда и с крайни потребители, достъп до трансгранична инфраструктура и експертен опит, обмен на персонал, обучение и развитие на умения и разработване на стандарти и разпоредби чрез лаборатории и изпитателни стендове. Успешните кандидатури по съвместните покани за представяне на предложения по линия на „Хоризонт“ и инструмента за междурегионални инвестиции в иновации (I3) също ще бъдат признати за „регионална долина за иновации“.

Очаква се регионалните „долини за иновации“ да използват наличната подкрепа чрез своите национални и регионални програми по ЕФРР, за да увеличат максимално своя принос и да се възползват от участието си в междурегионални дейности. Според прогнозите най-малко 10 милиарда евро, които са на разположение на държавите членки в рамките на стратегиите за интелигентна специализация, ще бъдат насочени към регионални иновации, включително в областта на дълбокотехнологичните иновации, свързани с приоритетите на ЕС.

4. Дълбоките технологии и дълбокотехнологичните иновации
Според Европейската Комисия, целта на дълбокотехнологичните иновации е да осигурят конкретни решения на обществените проблеми, като източникът за това е дълбокото взаимодействие между най-новите научни и технологични постижения и дълбокото въздействие в целевите области на приложение.

Дълбокотехнологичните иновации често са радикални и могат да създадат нови пазари или да разрушат съществуващите. Времето, необходимо за преминаване от фундаментална наука към приложима технология в дълбоките технологии, надвишава времето за разработка отделяно от стартиращи компании, базирани на широко разпространени технологии („плитки технологии“), като мобилни приложения, уебсайтове и услуги за електронна търговия. Например, развитието на технологиите за изкуствения интелект отне десетилетия, а сега компаниите с ИИ се развиват бързо в много области.

Почти всеки стартиращ бизнес се представя като технологичен, но въпреки това, компания, продаваща традиционен продукт или услуга, прилагаща съществуваща технология (като Uber или Cabify), не е еквивалент на действителен технологичен и научен прогрес с корпоративни последици. За да се разграничи едно явление от друго, е измислен терминът „дълбоки технологии“.

Терминът Дълбоките технологии (deep tech) за пръв път беше използван през 2014 г. от Swati Chaturvedi, съосновател и главен изпълнителен директор на инвестиционната фирма Propel(x), Калифорния, САЩ. Според нейното определение дълбоките технологии се отнасят до „компании, основани на научно откритие или значима инженерна иновация“ и които също се стремят да направят света по-добро място.

Дълбокотехнологичните компании обещават решения в широк спектър от области, използвайки техники като големи данни, изкуствен интелект или дълбоко обучение (deep learning), с по-научен подход, отколкото обикновено се вижда в технологичните компании, отразявани от медиите. Те не са дигиталните компании, които са се разраснали най-много през последните години, като Facebook, Spotify, Airbnb и т.н. Вместо това дълбокотехнологичните компании решават проблеми чрез значими научни или технологични разработки.

Дълбокотехнологичните компании са привлекателна инвестиционна възможност. Инвестициите в дълбоки технологии все още носят риск и понякога пътят им към пазарна реализация е по-дълъг.

Дълбоките технологии (deep tech) се основават на авангардни научни постижения и открития и се характеризират с необходимостта да са в челните редици на технологиите чрез постоянно взаимодействие с нови идеи и резултати от лабораториите. Дълбоките технологии се различават от „високите технологии“ (high tech), които се отнасят само до интензивността на научноизследователската и развойна дейност (R&D).

Дълбоките технологии се основават на осезаеми инженерни иновации или научни постижения и открития. Дълбокотехнологичните компании често притежават фундаментални и защитени инженерни иновации, които ги отличават от онези компании, които са фокусирани върху постепенното усъвършенстване или доставка на стандартизирани технологии или използват само иновациите на бизнес модела, за да създадат възможности.

Дълбоките технологични иновации обикновено включват прилагане на авангардни научни и инженерни знания за създаване на нови технологии, продукти и услуги, които имат потенциала да решават сложни проблеми и да трансформират индустрии.

Много дълбоки технологични иновации се разработват от академични и изследователски институции, както и от стартиращи фирми и утвърдени компании, които имат значителни възможности за научноизследователска и развойна дейност. Някои от най-трансформиращите дълбоки технологични иновации се появиха в области като изкуствен интелект, квантово изчисление, геномика, нанотехнологии и роботиката.

В много случаи дълбоките технологични иновации изискват значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и специализирани знания и опит. Въпреки това, потенциалните ползи от тези иновации, включително подобрено здравеопазване, по-устойчиви енергийни системи и по-ефективен транспорт, наред с други, ги правят критична област на фокус за много правителства, инвеститори и организации.

Дълбоките технологични иновации се отнасят до разработването и прилагането на технологии, които се основават на авангардни научни изследвания и имат потенциала да разрушат цели индустрии.

Ето няколко примера:

Изкуствен интелект (AI) – включва разработването на алгоритми и системи, които могат да изпълняват задачи, изискващи обикновено човешки интелект, като езиков превод, разпознаване на изображения и вземане на решения.

Нанотехнология – включва манипулиране на материали в атомен и молекулярен мащаб, което има потенциала да създаде нови материали с уникални свойства и приложения в области като медицина и енергетика.

Блокчейн технология – има потенциала да революционизира индустрии като финанси, управление на веригата за доставки и недвижими имоти чрез увеличаване на прозрачността и сигурността.

3D печат – включва създаването на триизмерни обекти чрез наслояване на материали един върху друг, което има потенциала да революционизира производството, като позволява създаването на сложни и персонализирани продукти.

Роботика – включва разработването на машини, които могат да изпълняват задачи автономно или с минимален човешки принос, което има потенциала да трансформира индустрии като производство, здравеопазване и транспорт.

Разширена реалност (AR) – включва интегрирането на цифрова информация в средата на потребителя, което има потенциала да трансформира индустрии като образование, развлечения и търговия на дребно чрез създаване на нови завладяващи изживявания.

Квантово изчисление – Това е вид изчисление, което използва квантово-механични явления за извършване на изчисления, което има потенциала да решава проблеми, които в момента са извън възможностите на класическите компютри.

Квантова криптография – Това е вид криптиране, което използва принципите на квантовата механика за защита на комуникационните канали, което има потенциала да направи комуникацията по-сигурна и да предпази от кибератаки.

Редактиране на гени – Това е модифициране на ДНК на организма с помощта на техники като CRISPR-Cas9, което има потенциала да лекува генетични заболявания и да създава нови култури и добитък с желани характеристики.

Съхранение на енергия – включва разработването на нови материали и технологии за съхранение на енергия, което има потенциала да направи възобновяемите енергийни източници като слънчева и вятърна енергия по-жизнеспособни и достъпни.

Биопринтиране – включва използването на технология за 3D принтиране за създаване на биологични тъкани и органи, което има потенциала да революционизира медицината, като позволява създаването на заместващи тъкани и органи за трансплантация.

Космическа технология – включва разработването на технологии за изследване и използване на космоса, което има потенциала да даде възможност за изследване и експлоатация на космически ресурси и да доведе до нови открития и напредък в науката и технологиите.

Усъвършенствани материали – включва разработването на нови материали с уникални свойства и приложения, които имат потенциала да трансформират индустрии като строителство, транспорт и електроника.

Невротехнология – включва разработването на технологии, които взаимодействат с мозъка, което има потенциала да даде възможност за нови терапии за неврологични разстройства и да подобри човешките когнитивни и физически способности.

5. Приложение на дълбокотехнологичните иновации в индустрията
Дълбоките технологични иновации имат потенциала да повлияят на широк спектър от индустрии и сектори. Ето някои от индустриите, които в момента използват или изследват дълбоки технологични иновации:

Производство – роботиката, нанотехнологиите и 3D печатът, се използват за трансформиране на производството, като позволяват по-бързо и по-гъвкаво производство, както и създаването на сложни и персонализирани продукти.

Здравеопазване – Дълбоките технологични иновации като генно редактиране, биопринтиране и невротехнологии имат потенциала да трансформират здравеопазването, като позволяват нови терапии, персонализирана медицина и по-бързи и по-точни диагнози.

Финанси – Блокчейн технологията и изкуственият интелект се изследват, за да трансформират финансовата индустрия чрез подобряване на сигурността, повишаване на ефективността и предоставяне на нови финансови продукти и услуги.

Енергия – Усъвършенствани материали и технологии за съхранение на енергия се разработват, за да направят възобновяемите енергийни източници като слънчева и вятърна енергия по-ефективни и рентабилни.

Транспорт – Автономните превозни средства, модерните материали и космическите технологии се изследват, за да трансформират транспорта чрез подобряване на безопасността, намаляване на емисиите и позволяване на нови форми на транспорт като пътуване в космоса.

Образование – Разширената реалност и изкуственият интелект се използват за трансформиране на образованието чрез създаване на нови завладяващи учебни преживявания и персонализирани програми за обучение.

Селско стопанство – Технологиите за редактиране на гени и прецизно земеделие се използват за увеличаване на добивите, разработване на нови култури и подобряване на устойчивостта в селскостопанската индустрия.

6. Тенденцията към развитие на дълбокотехнологични иновации
Тенденцията към развитие на дълбоки технологични иновации непрекъснато нараства през последните няколко години. Дълбоките технологии се отнасят до разработването на нови технологии, които се основават на научни пробиви, като изкуствен интелект, роботика, квантови изчисления и биотехнологии. Тези технологии имат потенциала да създадат значително въздействие и да разрешат сложни проблеми в различни индустрии. Ето някои от тенденциите към развитието на дълбоки технологични иновации:

Увеличени инвестиции: През последните години има значително увеличение на инвестициите в компании за дълбоки технологии. Фирмите за рисков капитал, корпорациите и правителствата инвестират сериозно в дълбоки технологични иновации, осъзнавайки потенциала за разрушително въздействие и дългосрочен растеж.

Сътрудничество между академичните среди и индустрията: Университетите и изследователските институции си партнират с индустрията за разработване и комерсиализиране на дълбокотехнологични иновации. Тези сътрудничества позволяват трансфер на знания и ресурси между академичните среди и индустрията, ускорявайки темпото на иновациите.

Съсредоточаване върху етичните съображения: Тъй като дълбоките технологични иновации стават по-мощни и широко разпространени, има нарастващ фокус върху етичните съображения около тяхното разработване и използване. Много компании за дълбоки технологии включват етични съображения в своите процеси на разработка и се ангажират със заинтересованите страни, за да гарантират, че техните технологии се разработват отговорно.

Поява на нови екосистеми: Развитието на дълбоки технологични иновации изисква специализирани умения и ресурси. В подкрепа на това развитие се появяват нови екосистеми, които обединяват предприемачи, изследователи, инвеститори и други заинтересовани страни, за да подкрепят растежа на компаниите за дълбоки технологии.

Възприемане на отворени иновации: Дълбокотехнологичните компании възприемат практики за отворени иновации, които включват сътрудничество с външни партньори за съвместно създаване и съвместно разработване на нови технологии. Този подход позволява на дълбокотехнологичните компании да получат достъп до нов опит и ресурси, ускорявайки темпото на иновациите.

Като цяло се очаква тенденцията към развитие на дълбоки технологични иновации да продължи, тъй като потенциалът на тези технологии да окажат значително въздействие става все по-очевиден.

7. Дълбокотехнологичните иновации в хранителните технологии
Технологиите за преработка на храни са жизненоважни за хранително-вкусовата промишленост, тъй като гарантират, че хранителните продукти са безопасни, питателни и достъпни за потребителите. С помощта на дълбокотехнологични иновации хранително-вкусовата промишленост се трансформира по безпрецедентен начин. Дълбоките технологични иновации се отнасят до използването на напреднали технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение (ML) и блокчейн за решаване на сложни проблеми. Тези технологии могат да се прилагат към различни аспекти на обработката на храни, включително производство, контрол на качеството и дистрибуция.

Едно от най-значимите приложения на дълбоките технологични иновации в технологиите за обработка на храни е прецизната обработка на храни. Това включва използването на AI и ML алгоритми за оптимизиране на операциите по обработка на храни, намаляване на отпадъците, подобряване на контрола на качеството и повишаване на ефективността. Например усъвършенстваните сензори и анализи могат да предскажат кога има вероятност една машина да се повреди, което позволява на компаниите да планират поддръжка, преди да възникне повреда. По подобен начин автоматизираните системи могат да оптимизират производствените процеси в реално време, като гарантират, че хранителните продукти се произвеждат с постоянно качество и ефективност.

Друга област, в която дълбоките технологични иновации оказват значително влияние, е безопасността на храните. Блокчейн може да помогне за намаляване на измамите с храни и за повишаване на безопасността на храните чрез създаване на сигурна и прозрачна книга за производство и дистрибуция на храни. Потребителите могат да използват блокчейн, за да проследяват произхода на храната си и да гарантират, че тя е произведена с помощта на устойчиви и етични практики. По подобен начин системите, задвижвани от AI, могат да анализират данни за качеството на храните в реално време, като помагат да се идентифицират потенциални опасности за здравето, преди те да станат широко разпространени.

В допълнение към подобряването на безопасността и обработката на храните, дълбоките технологични иновации се използват и за разработване на нови и иновативни хранителни продукти. Например компаниите използват ML алгоритми за разработване на персонализирани хранителни планове въз основа на индивидуални здравни данни. По същия начин захранваните с изкуствен интелект системи за препоръчване на храни могат да помогнат на потребителите да направят по-здравословен и по-устойчив избор на храна.

И накрая, дълбокотехнологичните иновации се използват за разработване на нови и устойчиви източници на храна. Например, биотехнологичните компании използват технологии за редактиране на гени, за да разработят култури, които са по-устойчиви на вредители и болести, като намаляват нуждата от пестициди и подобряват общите добиви. По същия начин компаниите използват технологии за отглеждане на месо, за да произвеждат месо без необходимост от животновъдство, намалявайки въздействието на хранително-вкусовата промишленост върху околната среда.

Прилагането на дълбоки технологични иновации в технологиите за обработка на храни трансформира начина, по който произвеждаме, обработваме и разпространяваме храна. Използвайки напреднали технологии като AI, ML и blockchain, можем да създадем по-устойчиви, ефективни и прозрачни хранителни системи, които са от полза както за производителите, така и за потребителите. Тъй като продължаваме да се сблъскваме с нови предизвикателства в хранително-вкусовата промишленост, е ясно, че дълбоките технологични иновации ще играят решаваща роля в оформянето на бъдещето на технологиите за преработка на храни.

8. Дълбокотехнологичните иновации в селското стопанство
Селското стопанство е гръбнакът на много икономики по света и с нарастващото търсене на устойчива и здравословна храна, има повишен фокус върху прилагането на дълбоки технологични иновации в селското стопанство. Дълбоките технологични иновации се отнасят до използването на напреднали технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение (ML) и блокчейн за решаване на сложни проблеми. Тези технологии могат да бъдат приложени към различни аспекти на селското стопанство, включително производство, преработка и дистрибуция.

Едно от най-значимите приложения на дълбоките технологични иновации в селското стопанство е прецизното земеделие. Прецизното земеделие включва използването на сензори, дронове и други IoT устройства за събиране на данни за растежа на културите и условията на околната среда. След това тези данни се анализират с помощта на AI и ML алгоритми за оптимизиране на добивите и намаляване на отпадъците. Използвайки тези технологии, фермерите могат да наблюдават здравето на културите в реално време, да идентифицират потенциални проблеми, преди да станат сериозни, и да вземат решения, базирани на данни, за напояване, торене и контрол на вредителите.

Друга област, в която дълбоките технологични иновации оказват значително влияние, е управлението на добитъка. Използвайки сензори и анализи, фермерите могат да наблюдават здравето и поведението на своите животни в реално време. Това позволява на фермерите да идентифицират рано потенциални здравословни проблеми и да предприемат превантивни мерки, за да осигурят благосъстоянието на своите добитък. Освен това системите, захранвани с изкуствен интелект, могат да помогнат на фермерите да оптимизират консумацията на фураж и вода, като намалят отпадъците и подобрят общата ефективност.

Блокчейн е друга технология, която трансформира селскостопанската индустрия. Чрез създаването на сигурна и прозрачна книга за производство и разпространение на храни, блокчейн може да помогне за намаляване на измамите с храни и за повишаване на безопасността на храните. Например, потребителите могат да използват блокчейн, за да проследяват произхода на храната си и да гарантират, че тя е произведена с помощта на устойчиви и етични практики.

Дълбокотехнологичните иновации също се използват за създаване на нови и иновативни селскостопански продукти. Например компаниите използват ML алгоритми за разработване на персонализирани хранителни планове въз основа на индивидуални здравни данни. По подобен начин системите за отглеждане на култури, задвижвани от AI, могат да помогнат на фермерите да разработят по-издръжливи и устойчиви сортове култури, които са по-подходящи за техните местни условия на отглеждане.

Прилагането на дълбоки технологични иновации в селското стопанство трансформира начина, по който произвеждаме храна. Използвайки напреднали технологии като AI, ML и blockchain, можем да създадем по-устойчиви, ефективни и прозрачни хранителни системи, които са от полза както за производителите, така и за потребителите. Тъй като продължаваме да се сблъскваме с нови предизвикателства в селскостопанската индустрия, е ясно, че дълбоките технологични иновации ще играят решаваща роля в оформянето на бъдещето на селското стопанство.

9. Дълбокотехнологичните иновации в здравеопазването
Здравната индустрия се развива бързо и с помощта на дълбокотехнологични иновации здравните специалисти трансформират начина, по който предоставят грижи на пациентите. Дълбокотехнологичните иновации се отнасят до използването на напреднали технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение (ML) и блокчейн за решаване на сложни проблеми. Тези технологии могат да се прилагат към различни аспекти на здравеопазването, включително диагностика, лечение и грижа за пациентите.

Едно от най-значимите приложения на дълбокотехнологичните иновации в здравеопазването е прецизната медицина. Това включва използване на AI и ML алгоритми за анализиране на генетичния състав на пациента и идентифициране на персонализирани планове за лечение въз основа на техните индивидуални здравни данни. Например, усъвършенстваните технологии за изображения могат да се използват за откриване на ранен стадий на рак, което позволява на лекарите да започнат лечение, преди болестта да прогресира.

Друга област, в която дълбокотехнологичните иновации оказват значително влияние, е грижата за пациентите. Преносимите устройства могат да наблюдават жизнените показатели на пациентите и да изпращат данни в реално време до здравните специалисти, позволявайки проактивни интервенции и персонализирани планове за грижа. По същия начин, телемедицинските технологии могат да свързват пациенти със здравни специалисти от разстояние, осигурявайки достъп до грижи в необслужвани общности.

В допълнение към подобряването на грижите за пациентите, дълбокотехнологичните иновации се използват и за разработване на нови и иновативни лечения. Например биотехнологичните компании използват технологии за редактиране на гени, за да разработят целеви терапии за различни заболявания. По същия начин, захранваните с AI системи за откриване на лекарства могат да анализират големи масиви от данни, за да идентифицират потенциални нови лечения, намалявайки времето и разходите, свързани с традиционните процеси за разработване на лекарства.

Дълбокотехнологичните иновации се използват за подобряване на управлението и сигурността на здравните данни. Blockchain може да помогне за създаването на сигурни и прозрачни регистри на здравни данни, което позволява на пациентите да контролират своите здравни данни и да гарантират, че те се използват етично и по подходящ начин. По подобен начин системите, задвижвани от AI, могат да анализират здравни данни в реално време, като идентифицират потенциални заплахи за сигурността и намаляват риска от пробиви на данни.

Прилагането на дълбокотехнологичните иновации в здравеопазването трансформира начина, по който диагностицираме, лекуваме и се грижим за пациентите. Използвайки модерни технологии като AI, ML и blockchain, можем да създадем по-персонализирани, ефективни и сигурни системи за здравеопазване, които са от полза както за пациентите, така и за здравните специалисти. Тъй като продължаваме да се сблъскваме с нови предизвикателства в индустрията на здравеопазването, е ясно, че дълбокотехнологичните иновации ще играят решаваща роля в оформянето на бъдещето на здравеопазването.

10. Дълбокотехнологичните иновации в образованието
Сферата на образованието претърпява значителни промени, като прилагането на дълбокоехнологични иновации играе важна роля в трансформирането на начина, по който учим и преподаваме. Дълбокитоехнологичните иновации се отнасят до използването на напреднали технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение (ML) и блокчейн за решаване на сложни проблеми. Тези технологии могат да се прилагат към различни аспекти на образованието, включително разработване на учебни програми, оценяване на учениците и персонализирано обучение.

Едно от най-значимите приложения на дълбокотехнологичните иновации в образованието е персонализираното обучение. Това включва използване на AI и ML алгоритми за анализиране на данните за обучението на учениците и идентифициране на персонализирани планове за обучение въз основа на техните индивидуални нужди и способности. Например усъвършенстваните системи за адаптивно обучение могат да коригират темпото и трудността на учебните материали, за да съответстват на скоростта и стила на учене на учениците.

Друга област, в която дълбокоехнологичните иновации оказват значително влияние, е оценяването на учениците. Задвижваните от AI системи за оценяване могат да анализират работата на учениците и да осигурят незабавна обратна връзка, което позволява корекции в реално време на методите на преподаване и учебните планове. По същия начин блокчейн може да се използва за създаване на сигурни и прозрачни регистри за постиженията на учениците, което позволява по-точни и обективни оценки на представянето на учениците.

В допълнение към подобряването на персонализираното обучение и оценяването на учениците, дълбоките технологични иновации също се използват за разработване на нови и иновативни методи на преподаване. Например технологиите за виртуална и разширена реалност могат да създадат завладяващи и интерактивни учебни преживявания, които ангажират учениците по начини, по които традиционните методи на преподаване не могат. По същия начин, базираните на AI системи за обучение могат да осигурят на учениците персонализирана и адаптивна подкрепа за обучение извън класната стая.

Дълбокотехнологични иновации се използват за подобряване на управлението и сигурността на образователните данни. Blockchain може да помогне за създаването на сигурни и прозрачни регистри на образователни данни, което позволява на преподавателите да имат достъп и да споделят информация в различни системи и организации. По подобен начин системите, задвижвани от AI, могат да анализират образователни данни в реално време, като идентифицират потенциални заплахи за сигурността и намаляват риска от пробиви на данни.

И накрая, прилагането на дълбокотехнологичните иновации в образованието трансформира начина, по който преподаваме и учим. Използвайки напреднали технологии като AI, ML и blockchain, можем да създадем по-персонализирани, ефективни и сигурни образователни системи, които са от полза както за преподаватели, така и за ученици. Тъй като продължаваме да се сблъскваме с нови предизвикателства в областта на образованието, е ясно, че дълбокотехнологичните иновации ще играят решаваща роля в оформянето на бъдещето на образованието.

11. Базата от таланти на Европа
Дълбокотехнологичните новосъздадени предприятия и иновации се нуждаят от достъп до солидно предлагане на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и предприемачески умения и свързаните с тях способности, които са съобразени с най-високите ценности и принципи на научноизследователската и развойната дейност. В Европа се намират някои от най-добрите висши училища (ВУ) и научноизследователски организации в света, като техният жизненоважен принос за програмата на ЕС в областта на образованието, научните изследвания и иновациите продължава да се засилва чрез инициативи като новата европейска стратегия за университетите. Със 17,5 милиона души във висшето образование, над един милион изследователи и увеличено лицензиране, патентоване и учредяване на новосъздадени предприятия в много държави, тези институции вече имат решаваща роля за осигуряване на потока от квалифицирани лица и идеи за дълбокотехнологичните иновации.

Европейският Институт по Иновации (EIT) ще предприеме инициатива, насочена към 1 милион таланти в областта на дълбоките технологии за период от 3 години във всички държави членки. EIT ще актуализира и разшири своите програми за развитие на талантите и уменията въз основа на нуждите на дълбокотехнологичните области, простиращи се от нови материали и синтетична биология до чистите технологии. Разрастващите се предприятия заедно с други представители на промишлеността ще предоставят информация за учебните програми и ще гарантират, че те отговарят на променящите се нужди на пазара на труда в съответните технологични области.

Освен това през третото тримесечие на 2023 г. ЕСИ и EIT ще стартират схема за стажанти в областта на иновациите, за да се създадат възможности за над 600 изследователи и студенти и висшисти на EIT да придобият опит в областта на иновациите до 2024 г. Стажантите ще придобият професионален опит в успешни дружества, подпомагани от ЕСИ и EIT, като индивидуалните стажове ще зависят от изследователите и съответните потребности на дружествата.

About The Author

Leave Comment